Musik zum freien Tanzen

Musikliste für die freien Tanzblöcke je 30 Minuten

Libanesisch

Haifa Whebe :                                       Makatisch Bali                                    4,00       min

                                                              Mama                                                 3,20       min

                                                              Sayf                                                   3,20       min

                                                              Masch  Adra                                       4,00       min

 

Nancy Ajram :                                         K´naan                                              3,40       min

                                                               Aah W Nass                                       4,50       min

                                                                     Badak Tebá Fik                                  4,25       min       

                                                                                            Ebn El Geran                                      4,01       min        31,36     min

Türkisch

Ajda Pekkan :                                           Bir Kösede Yahniz                               3,08       min

                                                               Hadi Gel                                             3,30       min

Davud Güloglu:                                     Katula Katula                                     3,50       min

Ebru Gündes :                                         Bir günolaca                                       3,50       min

                                                                Seninle Cok sin Var                             3,53       min

Gülsen :                                                  of of                                                    3,15       min

                                                               Na Kavdam Bitti  Ne Sevdam               3,20       min

Mustafa Sandal:                                      Na Sarkilar Yazdim                              4,37       min

                            Sibel Can :                                               Kirskivar                                              3,30       min        32,56     min

Ägyptisch

Cheb Khalad :                                         Aisha                                                      4,15       min

Ehab Tawfik :                                          Habibi Ya Albi                                         4,03       min

Hisam Abbas :                                         Nari Narain Nary                                    4,20       min

                            Ya Habibi                                                4,14       min

Mohamed Hamaki :                                  Da Lolak                                                4,30       min

Sayed Balaha :                                        The Devil and the Dancer                       4,35       min

                             (Taheya Karioka)            

                           Tamer Hosny :                                          Sabah L Kher                                         3,07       min        29,04     min